วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กลับหน้าหลัก

เครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้ทรัพยากรมนุษย์และความต้องการของประเทศ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศที่สำคัญ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย

 

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คู่ความร่วมมือ

บทบาท และความสำคัญต่อการจัดหลักสูตร

บทบาท และความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมขององค์กร

กลไกการสื่อสาร
และการจัดการความสัมพันธ์

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ

-  ในประเทศ:

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

4. บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

5. กระทรวงกลาโหม

1. ให้การสนับสนุนบุคลากรมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

2. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยฯกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเรียนการสอน

2. หน่วยงานที่มีความร่วมมือสามารถสนับสนุน และให้ความสะดวกวิทยาลัยในทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน

1. การหารือแลกเปลี่ยน ในเรื่องโครงการความร่วมมือกับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่มีความร่วมมือที่มาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร