วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย | ENG
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
แนวนโยบาย เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กลับหน้าหลัก

เครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้ทรัพยากรมนุษย์และความต้องการของประเทศ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศที่สำคัญ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย

 

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คู่ความร่วมมือ

บทบาท และความสำคัญต่อการจัดหลักสูตร

บทบาท และความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมขององค์กร

กลไกการสื่อสาร
และการจัดการความสัมพันธ์

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ

-  ในประเทศ:

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

4. บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

5. กระทรวงกลาโหม

1. ให้การสนับสนุนบุคลากรมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

2. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยฯกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเรียนการสอน

2. หน่วยงานที่มีความร่วมมือสามารถสนับสนุน และให้ความสะดวกวิทยาลัยในทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน

1. การหารือแลกเปลี่ยน ในเรื่องโครงการความร่วมมือกับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่มีความร่วมมือที่มาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

 2. สภาวการณ์ขององค์กร

           2ก. สภาพด้านการแข่งขัน

                 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามีจุดแข็งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน โดยมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและผู้เรียน แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนในเรื่องบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์ประจำยังมีไม่เพียงพอจึงทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจจะศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาอีกทั้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงทำให้การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยต่างๆ มีไม่มากเท่าที่ควร

                อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาไปได้อีกมาก จากการที่สังคมไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ทำให้โครงสร้างอายุประชากรเปลี่ยนไป โดยผู้ที่อยู่ในวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและวัยสูงอายุ และวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนานั้นก็ได้มีหลักสูตรที่ตอบสนองผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทำงานของผู้เรียน ซึ่งสะท้อนปรัชญาสำคัญของ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” แต่อุปสรรคสำคัญของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาคือการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่สูงขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ต้องการให้มีจำนวนผู้เรียนมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละสถาบัน

                   ดังนั้น ความท้าทายในการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จึงเป็นการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมและสามารถเลี้ยงตนเองได้ และทำให้หลักสูตรและการเรียนการสอนมีลักษณะเชิงบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปได้
          2ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

กลยุทธ์สำคัญที่ใช้เพื่อเอาชนะความท้าทาย

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

- การเตรียมความพร้อมนิสิต
ในการเป็นพลเมืองอาเซียน

1.     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

2.    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ

3.    พัฒนาทักษะทางภาษาของคณาจารย์และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการปฏิบัติการ

- การหารายได้

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มเติม

2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ที่มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

3. แสวงหาคู่ความร่วมมือที่เป็นไปได้เพื่อขยายการดำเนินงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล

- การสรรหาอาจารย์ประจำ

จูงใจเพื่อให้มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพเข้าร่วมงานกับวิทยาลัย

ด้านชุมชน

1. เผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการ และดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น

2. สนับสนุนคณาจารย์ในการต่อยอดพัฒนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ มาเขียนเป็นตำรา หรืองานวิจัย

 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ที่สำคัญ

กลยุทธ์สำคัญที่องค์กรใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

- หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมได้รับการยอมรับ และตรงกับความต้องการ

- เปิดโอกาสให้คนวัยทำงานได้มีโอกาสและเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง

1. ดำเนินการหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

2. จัดระบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิตเพื่อให้นิสิตมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา

3. จัดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องและเอื้อต่อคนวัยทำงาน

ด้านการปฏิบัติการ

- การให้บริการที่เข้าถึง และมีความสัมพันธ์ที่ดี

 

พัฒนาและรักษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

ด้านทรัพยากรบุคคล

- อาจารย์และวิทยากรพิเศษ
มีชื่อเสียง มีคุณภาพและประสบการณ์

 

มีการติดต่อประสานงานที่ดีกับอาจารย์/วิทยากรพิเศษของวิทยาลัย

ด้านชุมชน

- มีชุมชนเป้าหมายที่วิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

1. ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2. การให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร

- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

- การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับคนวัยทำงานมากขึ้น

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร

- หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมได้รับการยอมรับ และตรงกับความต้องการ

- ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้คนวัยทำงานได้มีโอกาสและเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง

- การให้บริการที่สะดวกด้วยจิตบริการ

- อาจารย์และวิทยากรพิเศษ มีชื่อเสียง มีคุณภาพและประสบการณ์

- มีชุมชนเป้าหมายที่วิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา2ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน และกระบวนการสร้างนวัตกรรมของสถาบัน

กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Processes)

วงจร

ผลการดำเนินงานขององค์กร

Plan

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบความลำบากในการขอคำปรึกษางานวิจัยหรือนัดสอบปากเปล่าเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่คนละพื้นที่กับนิสิตและอาจติดภารกิจสำคัญ

 

Do

วิทยาลัยฯ ดำเนินการนำระบบ Tele-Conference มาใช้ในการให้นิสิตพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและสอบปากเปล่า

 

Check

วิทยาลัยฯ ติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า

ประโยชน์

1. นิสิตและอาจารย์ได้รับความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจในการดำเนินการดังกล่าว

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณาจารย์