วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กลับหน้าหลัก

เครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

    วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้
ทรัพยากรมนุษย์และความต้องการของประเทศ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศที่สำคัญ 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน,
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), กระทรวงกลาโหม, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี,
บริษัท เอนเนอยี่ โปรเฟสชั่นแนว จำกัด, 
Myanmar Creative University
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศ
ให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษา
การฝึกอบรม และการวิจัย
 

 คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ


1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

3.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

4.บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

5.กระทรวงกลาโหม

6.ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

7.โรงเรียนศิวพลการบริบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี

8.บริษัท เอนเนอยี่ โปรเฟสชั่นแนว จำกัด

9.Myanmar Creative University

บทบาท และความสำคัญต่อการจัดหลักสูตร

บทบาท และความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมขององค์กร

กลไกการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์

1. ให้การสนับสนุนบุคลากรมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 

2. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยฯกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเรียนการสอน

2. หน่วยงานที่มีความร่วมมือสามารถสนับสนุน และให้ความสะดวกวิทยาลัยในทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน

1. การหารือแลกเปลี่ยน ในเรื่องโครงการความร่วมมือกับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

2. การประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่มีความร่วมมือที่มาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร