วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย | ENG
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
แนวนโยบาย เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
 
แนวนโยบาย เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน กลับหน้าหลัก

แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงาน (ในส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ 1 : พัฒนาคนในรอบด้าน และสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา

นโยบาย : พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

            เป้าหมาย

-  พัฒนาฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน

-  ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา

-  มีการจัดบริการศึกษาในหลายรูปแบบ

            แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพ

-  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

-  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง

            นโยบาย : การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมาย

-  ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข

-  การจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-  สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพการศึกษา         

            แนวการดำเนินงาน

-  การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-  กำหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบาย  : ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

             เป้าหมาย

-  มีการบูรณาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ร่วมคิด ร่วมดำเนินงาน

-  คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงาน

            แนวการดำเนินงาน

-  ปฏิรูปโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร

-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ

-  บูรณาการการศึกษาและศาสนาเข้าด้วยกัน

-  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ 2 : สร้างสังคมให้มีคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

นโยบาย : การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม

             เป้าหมาย

-  ทักษะ และกระบวนการในการคิดการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

-  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย ประหยัด อดออม รับผิดชอบต่อส่วนรวม

-  มีโอกาสและทางเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ

             แนวการดำเนินงาน

-  จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายและยืดหยุ่น

-  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

-  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมวิทยาการ สร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับชาติ

-  พัฒนาข้อมูลสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

-  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมด้านวิชาการ ความรู้ทั่วไป ด้านอาชีพ และด้านศาสนา

 นโยบาย : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการเรียนรู้ของคน

            เป้าหมาย

-  เพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนด้านการวิจัยจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5

-  มีบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ

            แนวการดำเนินงาน

-  กำหนดกลไกเชิงนโยบายด้านการวิจัย และพัฒนาที่เข้มแข็ง

-  กำหนดการวิจัยเป็นสาระในหลักสูตรการเรียนรู้

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ    นโยบาย : การสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้

             เป้าหมาย

-  มีการพัฒนาการเรียนรู้และความรู้ใหม่ๆ

-  มีการใช้ความรู้เป็นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-  มีการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิต

             แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ

-  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน และประยุกต์ความรู้

-  สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้วัตถุประสงค์ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน

            นโยบาย : ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            เป้าหมาย

-  ทุกสถาบันในสังคมทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกัน พัฒนาจิตใจ

-  มีการฟื้นฟู พัฒนาและสร้างสรรค์พฤติกรรมของคน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความดีงาม

            แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสังคม

-  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศิลปิน

นโยบาย : การจำกัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้างหรือคงไว้ซึ่งความยากจน  ขัดสน ด้อยทั้งโอกาสและศักดิ์ศรีของคนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

             เป้าหมาย

-  ประชากรในวัยเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

-  ประชากรผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เข้าถึงการบริการทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทั่วถึง

-  การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ

-  ประชาชน ชุมชน องค์กร มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

              แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

-  ปฏิรูประบบงบประมาณ

-  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร

นโยบาย : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ

            เป้าหมาย

-  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง

-  ประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

            แนวการดำเนินงาน

-  ส่งเสริมหน่วยงานทุกระดับ มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้

-  ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

นโยบาย  : การจัดทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย

             เป้าหมาย

-  ทุกส่วนของสังคมร่วมระดมทุนเพื่อการเรียนรู้ของคนไทย

            แนวการดำเนินงาน

-  ระดมทรัพยากรและการลงทุนอย่างเพียงพอ

-  จัดระบบและวิธีการบริหาร จัดสรรทรัพยากร และระบบติดตาม ด้วยความโปร่งใส