วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย | ENG
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
แนวนโยบาย เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
 
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

          วิสัยทัศน์ เป็นภาพฝันในอนาคตที่วิทยาลัยจะมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ จากการวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ วิทยาลัย จึงกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

องค์กรอัจฉริยะคุณภาพมาตรฐานสากล เชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการเพื่อการพัฒนา และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการรับใช้ท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

 

พันธกิจ (Mission)

กรอบการดำเนินงานในการพัฒนาสู่อนาคตของวิทยาลัยที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในรอบ พ.ศ. 2559-2568 ประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้

1. จัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน เพื่อการผลิตบัณฑิตการจัดการภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ (อาเซียน) (Management for development college)

2. บริหารจัดการการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้มีคุณภาพระดับสากล เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก และบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Comprehensive continuing education)

3. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม ประเทศ และพัฒนาสู่การเป็นสถาบันวิชาการแห่งความเชี่ยวชาญการจัดการเพื่อการพัฒนาในภาครัฐ และเอกชน ที่สามารถบริการองค์ความรู้ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ (อาเซียน) (Center of excellent )

4. พัฒนา TSU-MDC ให้เป็นองค์กรวิชาการในระดับสากล (International academic institute) ที่มีความเข้มแข็ง คล่องตัว เป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1.การผลิตบัณฑิตทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ  

เป้าประสงค์

1.1 TSU-MDC เป็นเลิศในการบริหารจัดการการศึกษาในศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชน

1.2 บัณฑิตของ TSU-MDC มีคุณภาพ มีสมรรถนะสากลตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

2.การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับคุณภาพสากลรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

เป้าประสงค์

2.1 ประชาชนทั่วไป ประชากรวัยแรงงาน วัยสูงอายุ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และอาเซียน ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพและสมรรถนะสูงทั้งวิชาการปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

2.2  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาสามารถสร้างรายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

3.การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และการบริการวิชาการที่มุ่งรับใช้ ชี้นำการจัดการเพื่อการพัฒนาให้กับสังคม   

เป้าประสงค์

3.1 TSU MDC มีผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการพัฒนา และการศึกษาต่อเนื่องที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

3.2 TSU MDC สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม ประเทศ และเกิดมูลค่าต่อองค์กรและมหาวิทยาลัย

4.การพัฒนาองค์กรให้เป็นสากล ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์ 

4.1 TSU-MDC เป็น Business Unit ของมหาวิทยาลัยที่มีความ SMART และสามารถสร้างชื่อเสียง แก่มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ และนานาชาติ

4.2   TSU-MDC สามารถสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย และพึ่งตนเองได้ตนเองได้ 

 

กลยุทธ์ (Strategy)

ประกอบด้วย กลยุทธ์ 10 กลยุทธ์ ซึ่งจัดกลุ่ม ตามหลัก Balanced Scorecard ดังนี้

1.สร้างความพร้อมในการเป็น SMART Business Unit ที่เป็นมืออาชีพและสามารถสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ((Financial perspective)

2.ยกระดับศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน

3.สร้างระบบการบริหารจัดการการบริการบัณฑิต ศิษย์เก่า และลูกค้าที่เน้นการดูแลองค์ความรู้ตลอดชีวิต (Customer perspective)

4.เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของ TSU-MDC ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน ให้มีความโดดเด่น และเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ (Internal process perspective)

5.สร้างสรรค์ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องในด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน รองรับการสร้างสังคมสันติสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาในท้องถิ่น ประเทศ (Internal process perspective)

6.เสริมสร้างศักยภาพการผลิตผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนรองรับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน (Internal process perspective)

7.สร้างระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ด้วยการบูรณาการและสร้างพันธะสัญญาร่วมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน (Internal process perspective)

8.สร้างและพัฒนา คนคุณภาพ จูงใจคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมจัดการเรียนการสอน และร่วมให้คำปรึกษาทางวิชาการด้วยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Learning and growth perspective ) 

9.สร้างความพร้อมของ TSU-MDC สู่องค์กรแห่งอนาคตที่อัจฉริยะด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงสร้างสรรค์ (Learning and growth perspective ) 

10.ปรับรูปลักษณ์ สร้างองค์กรใหม่ให้เป็นสากล นำสมัย บริหารจัดการความคล่องตัวด้วยกลไกการจัดการสมัยใหม่ และมาตรฐานการบริหารระดับสากล (Learning and growth perspective)