วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลวิทยาลัยฯ
> ประวัติความเป็นมา
> ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
> ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
> คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
> ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
> คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
> บุคลากรวิทยาลัยฯ
> โครงสร้างองค์กร
> ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
test
test
test
test
test
 
> ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงปณิธาน
บูรณาการศาสตร์เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์
วิทยาลัยชั้นน าด้านการบูรณาการศาสตร์ พัฒนาฐานรากชุมชน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ
- ผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่มี
  คุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
- ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
- บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
- สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
- การบริหารองค์กรในรูปแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน