วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงปณิธาน
บูรณาการศาสตร์เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์
วิทยาลัยชั้นนำด้านการบูรณาการศาสตร์ พัฒนาฐานรากชุมชน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพันธกิจ
- ผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่มี
  คุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
- ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
- บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
- สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
- การบริหารองค์กรในรูปแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน