วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษางานการยุติธรรมและการจัดการ


พันธกิจ (Mission) :

-ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
-ผลิตงานวิจัยด้านการบริหารงานยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน
-บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
-สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
-การบริหารองค์กรในรูปแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน


ค่านิยมของวิทยาลัย  :

T = Team Work (ทำงานเป็นทีม)
E = Excellence in Teaching (เป็นเลิศด้านการสอน)
A = Academic for Community (วิชาการเพื่อการชุมชน)
M = Mangement for Development (การจัดการเพื่อการพัฒนา)


สมรรถนะหลัก : 

การจัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง