วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลวิทยาลัยฯ
> ประวัติความเป็นมา
> ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
> ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
> คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
> ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
> คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
> บุคลากรวิทยาลัยฯ
> โครงสร้างองค์กร
> ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
test
test
test
test
test
 
> คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กลับหน้าหลัก

    ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 
    
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
    

    รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
    รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

     รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม
    สารวัฒฝ่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

 

      คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
     อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

      คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     
      อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร

      ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
      วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

      อาจารย์วิทยา  ขาวขจร
      รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ 

     ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

      นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
      นักวิชาการ
 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

      นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
      นักวิชาการ