วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กลับหน้าหลัก

 

    รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

   
    รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

     ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม
    สารวัฒฝ่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

 

      คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
     อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

      คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     
      อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร

      - รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายวิชาการ
      
 

     คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     อาจารย์วิทยา  ขาวขจร
     - รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายบริหาร

 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

      นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
      หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ 

     ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

      นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
      นักวิชาการ

 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

      นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
      นักวิชาการ