วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
► ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
 
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
     รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689 
     E-Mail :  granjanamukda@hotmail.com


 

    อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา
    รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการกเพื่อการพัฒนาฝ่ายบริหาร
   
     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
     E-Mail :  vi2528@gmail.com
 

    อาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร
    - รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการกเพื่อการพัฒนาฝ่ายวิชาการ
   

    เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
    E-Mail :  j_isamon@hotmail.com    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ
    - ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

    โทรศัพท์ : 074317689 
     Email : ong007tsu@gmail.com
 

     อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
    หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     
     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
     E-Mail :  witjorn2509@hotmail.com