วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลวิทยาลัยฯ
> ประวัติความเป็นมา
> ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
> ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
> คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
> ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
> คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
> บุคลากรวิทยาลัยฯ
> โครงสร้างองค์กร
> ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
test
test
test
test
test
 
> ผู้บริหารวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
     รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689 
     E-Mail :  granjanamukda@hotmail.com 

     อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
     รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
     E-Mail :  witjorn2509@hotmail.com

    อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา
    รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม
    วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
     E-Mail :  vi2528@gmail.com
 

    อาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร
    รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
    เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
    E-Mail :  j_isamon@hotmail.com


 

     อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
     รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา
     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
     E-Mail :  witjorn2509@hotmail.com