วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
► ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
 
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์ วิทยา  ขาวขจร

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : witjorn2509@hotmail.com   

 


รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : -

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : vi2528@gmail.com


 


อาจารย์ อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์

รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
และกระบวนการยุติธรรม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : j_isamon@hotmail.com  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : ong007tsu@gmail.com

 

อาจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : joy_boy2523@hotmail.com

 


อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : mitisang11@gmail.com

 

อาจารย์ เทพรัตน์  จันทพันธ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
                              Email : -