วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
► ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
 
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์ วิทยา  ขาวขจร

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : witjorn2509@hotmail.com   

 


รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : -อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

- รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ฝ่ายบริหารโทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : vi2528@gmail.com

 อาจารย์ อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์

- รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : j_isamon@hotmail.com  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

- ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
และกระบวนการยุติธรรม


โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : ong007tsu@gmail.com

 

อาจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาโทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : joy_boy2523@hotmail.com

 


อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : mitisang11@gmail.com

 

อาจารย์ เทพรัตน์  จันทพันธ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
                              Email : -                                     

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง
อาจารย์
ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : jaurwan.t@tsu.ac.th

 
อาจารย์ เสรี บุญรัตน์
อาจารย์
ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : saree.b@tsu.ac.th

 นางสาวขวัญชนก แก้วเหมือน
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : kwanchanok.k@tsu.ac.th