วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลวิทยาลัยฯ
> ประวัติความเป็นมา
> ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
> ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
> คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
> ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
> คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
> บุคลากรวิทยาลัยฯ
> โครงสร้างองค์กร
> ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
test
test
test
test
test
 
> โครงสร้างองค์กร กลับหน้าหลัก