วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
► ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
 
► ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

 ระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

 โครงร่างองค์กรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

แผนการดำเนินงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2560 - 2564

 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 แผนพัฒนาองค์กรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 แผนพัฒนาสายสนับสนุน

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

 การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

 การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์

 รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1