วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
> แบบฟอร์มจองหอพัก
> แบบฟอร์มคำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
> ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
> ชุดพิธีการนิสิตชายและหญิง
> เครื่องแบบนิสิตชาย
> เครื่องแบบนิสิตหญิง
> เครื่องแบบนิสิตมุสลมหญิง
> ชุดพละนิสิตชายและหญิง
> ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
> ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
> ชุดกิจกรรมนิสิตชายและหญิง
> ชุดกิจกรรมนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
> คู่มือการศึกษา
> ตารางเรียนนิสิต
>ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
> แบบฟอร์มปริญญาโท
 
> ชุดกิจกรรมนิสิตชายและหญิง กลับหน้าหลัก