วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล/แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
> แบบฟอร์มจองหอพัก
► แบบฟอร์มคำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
► ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ชุดพิธีการนิสิตชายและหญิง
► เครื่องแบบนิสิตชาย
► เครื่องแบบนิสิตหญิง
► เครื่องแบบนิสิตมุสลมหญิง
► ชุดพละนิสิตชายและหญิง
► ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
► ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
► ชุดกิจกรรมนิสิตชายและหญิง
► ชุดกิจกรรมนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
► คู่มือการศึกษา
► ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
► แบบฟอร์มปริญญาโท
► ตารางเรียนนิสิตภาคปกติ
► ตารางเรียนนิสิตภาคสมทบ
 
► ตารางเรียนนิสิตภาคปกติ กลับหน้าหลัก


ตารางเรียน - ตารางสอน 
วัน/คาบ   คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10 คาบ 11 คาบ 12
  08.00-09.00 09.00-10.00 10.10-11.10 11.10-12.10 12.10-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.10-16.00 16.10-17.10 17.30-18.30 18.30-19.30 19.30-20.30
จันทร์ ปี 1 รหัสนิสิต 63 
Online 3
       1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
เรียนผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting อ.อิศมนต์ 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
  1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.วิวัฒน์ 
WebEX Meeting อ.วิลาสินี 

เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
ปี 2 รหัสนิสิต 62
Online 2
  1502252 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.วิวัฒน์ 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
   
ปี 3 รหัสนิสิต 61
Online 1
  1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เรียนผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting อ.อิศมนต์ 
WebEX Meeting อ.มิติ 

เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
  
   
อังคาร ปี 1 รหัสนิสิต 63 
Online 3
  0000161 คุณภาพชีวิต
เรียนผ่านระบบออนไลน์ WebEX Meeting  
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
0000161 คุณภาพชีวิต
เรียนผ่านระบบออนไลน์ WebEX Meeting  
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
 
ปี 2 รหัสนิสิต 62
Online 2
  1502311 การบริหารงานตำรวจสมัยใหม่
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.วิทยา 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   

1502311 การบริหารงานตำรวจสมัยใหม่
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.วิทยา
 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   

1502322 สิทธิมนุษยชน
เรียนผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting อ.อิศมนต์ 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   

   
 
 
ปี 3 รหัสนิสิต 61
Online 1
  1502442 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.อภิวัฒน์ 
Zoom Meeting อ.อิศมนต์ 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
   
      
   
พุธ ปี 1 รหัสนิสิต 63 
Online 3
        
ปี 2 รหัสนิสิต 62
Online 2
  1502322 สิทธิมนุษยชน
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.อภิวัฒน์ 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
1502346 กฎหมายอาญา 1
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting  
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
   
ปี 3 รหัสนิสิต 61
Online 1
  1502443 เหยื่อ
เรียนผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting อ.อิศมนต์ 
เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
   
   
พฤหัสบดี ปี 1 รหัสนิสิต 63 
Online 3
        
ปี 2 รหัสนิสิต 62
Online 2
        
ปี 3 รหัสนิสิต 61
Online 1
     1502431 เทคนิคการป้องกันตัว
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.วิทยา 

เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
  
   
ศุกร์ ปี 1 รหัสนิสิต 63 
Online 3
  1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.วิวัฒน์ 
WebEX Meeting อ.วิทยา 
WebEX Meeting อ.พรชัย

เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
   
ปี 2 รหัสนิสิต 62
Online 2
        
ปี 3 รหัสนิสิต 61
Online 1
  1502441 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ
เรียนผ่านระบบออนไลน์
WebEX Meeting อ.มิติ 

เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live   
1502411 สัมมนาการบริหารงานตำรวจ
เรียนผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting อ.อิศมนต์ 

เรียนผ่านระบบออนไลน์ Facebook live