วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล/แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
> แบบฟอร์มจองหอพัก
> แบบฟอร์มคำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
> ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
> ชุดพิธีการนิสิตชายและหญิง
> เครื่องแบบนิสิตชาย
> เครื่องแบบนิสิตหญิง
> เครื่องแบบนิสิตมุสลมหญิง
> ชุดพละนิสิตชายและหญิง
> ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
> ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
> ชุดกิจกรรมนิสิตชายและหญิง
> ชุดกิจกรรมนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
> คู่มือการศึกษา
> ตารางเรียนนิสิต
>ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
> แบบฟอร์มปริญญาโท
 
> ตารางเรียนนิสิต กลับหน้าหลัก

ตารางเรียน - ตารางสอน 
วัน/คาบ   คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10 คาบ 11
  08.00-09.00 09.00-10.00 10.10-11.10 11.10-12.10 12.10-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.10-16.00 16.10-17.10 17.30-18.30 18.30-19.30
จันทร์ ปี 1 รหัส 63 online 3                      
ปี 2 รหัส 62 online 2  

     
ปี 3 รหัส 61 online 1  

   
   
อังคาร ปี 1 รหัส 63 online 3  


ปี 2 รหัส 62 online 2  

   
 
 
 
 
ปี 3 รหัส61 online 1                    
   
พุธ ปี 1 รหัส 63 online 3        
     
ปี 2 รหัส 62 online 2                    
ปี 3 รหัส 61 online 1
           
   
พฤหัสบดี ปี 1 รหัส 63 online 3                    
ปี 2 รหัส 62 online 2        
     
ปี 3 รหัส 61 online 1                    
             
ศุกร์ ปี 1 รหัส 63 online 3        
     
ปี 2 รหัส 62 online 2                    
ปี 3 รหัส61 online 1        
     
   
เสาร์ ปี 3 รหัส61 online 1