วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
Contact/Q&A
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
facebook TSU-MDC
Q&A
 
Q&A กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาและที่กำลังศึกษา จำนวน 15 รุ่น โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มีการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 กลุ่มการศึกษา ดังนี้

1.กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ
2.กลุ่มกลุ่มข้าราชการตำรวจและข้าราชการหรือพนักงานทั่วไป

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีการเน้นรายวิชาเฉพาะด้านทางการบริหารงานตำรวจ และรายวิชาทางกระบวนการยุติธรรม เน้นภาคปฏิบัติผสมผสานกับการเรียนภาคทฤษฏี น้องๆจะได้ทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

1. สอบรับราชการ (ตำรวจ,ศาล,ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ,ทหาร,เจ้าหน้าที่ในระบบกระบวนการยุติธรรม, ปลัดอําเภอ, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักบริหารทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาชุมชน, นักสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและอื่นๆ)
2. นักวิชาการ ครู อาจารย์เอกชน หรืออัตราจ้าง
3. บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน,บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,บคุลากรในองค์กรอิสระ และบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน
4. นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
5. การประกอบอาชีพอิสระที่สามารถนำความรู้ความสามารถทางการจัดการไปประกอบกิจกรรมทางธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจได้และตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การสอบตำรวจสามารถใช้วุฒิ ม.6 ได้เลย แต่หลักสูตรเน้นความเฉพาะทาง ดังนั้นนิสิตเข้ามาเรียนแล้วจะมีการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบคู่กับการเรียนรายวิชาทั่วไปด้วย หากนิิสิตสามารถสอบได้ ตั้งแต่ขณะเรียนอยู่ ก็สามารถบรรจุได้เลย และเมื่อฝึกเสร็จมีความพร้อมก็สามารถกลับมาเรียนในภาคเสาร์ - อาทิตย์ได้ โดยไม่ต้องลาออกลงเรียนใหม่ แต่หากไม่สามารถสอบได้ ระหว่างเรียนเมื่อเรียนครบตลอดหลักสูตรก็จะได้วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีรายวิชาสำหรับสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทั้งสายปราบปรามและอำนวยการหรือสอบสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งทางกระบวนการยุติธรรมและทางสายงานปกครอง

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเรียนได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณา โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถว่าน้องเหมาะที่จะเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์หรือไม่ค่ะ

หลักสูตรของคณะมนุษย์จะเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาทั้งหมดจะเป็นวิชาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ แต่ของทางวิทยาลัยฯ จะเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม โดยน้องๆจะได้ความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และความรู้ทางด้านการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ
โดย จะมีวิชา กฎหมาย 3 ตัว เพื่อใช้สอบทางสายงานตำรวจ
วิชาทางด้านการปกครอง กฎหมายปกครอง เพื่อใช้สอบทางด้านสายงานการปกครองและกระบวนการยุติธรรม

เนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิตเคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ำกว่า 2.00 และ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หลักสูตร 4 ปี ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 3 ปี ( 9 ภาคเรียน รวมภาคฤดูร้อน)
เน้นภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ


ค่าใช้จ่าย กลุ่ม จันทร์ – ศุกร์
ภาคปกติ เทอมละ 16,000 บาท
ภาคฤดูร้อน เทอมละ 8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
รวมตลอดหลักสูตร 125,000 บาท


ค่าใช้จ่าย กลุ่มเสาร์-อาทิตย์
ภาคปกติ เทอมละ 14,000 บาท
ภาคฤดูร้อน เทอมละ 7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
รวมตลอดหลักสูตร 103,000 บาท

สามารถสมัครได้ค่ะ เรียนตามเกณฑ์พร้อมเพื่อนๆนะคะ แต่น้องๆสามารถทำเรื่องเทียบโอนได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะ

-  เงินกู้ กยศ. มีทั้งผู้กู้เดิม (กู้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา) และผู้กู้รายใหม่ ทุนนี้จะได้เงินทุน เป็นค่าลงทะเบียน ค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท

-  เงินกู้ กรอ. มีทั้งผู้กู้เดิม (กู้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา) และผู้กู้รายใหม่ และกู้ได้ เฉพาะค่าลงทะเบียน  ไม่มีค่าครองชีพรายเดือน

-  ทั้ง กยศ.และ กรอ.

-  ผู้ที่มีสิทธิยื่นกู้ บิดา มารดา มีรายได้รวมกันปีละไม่เกิน 200,000 บาท

ทางคณะเน้นการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การสัมภาษณ์ดังนี้
กลุ่มข้าราชการตำรวจ
-เน้นประสบการณ์ทำงานและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ
-เน้นองค์ความรู้ ทักษะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และความรู้ทางด้านกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มข้าราชการตำรวจ
-เนื่องจากเป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค่าธรรมเนียมการเรียนจะถูกกว่ากลุ่มสายสามัญ


กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ
-มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะด้านกับอาจารย์ที่เป็นข้าราชการตำรวจและอาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ
- หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมที่เตรียมความพร้อมสอดแทรก ระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร
- หลักสูตรเน้นการฝึกทักษะสากลให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารและใช้สอบแข่งขันได้
- หลักสูตรมีวิชาที่เน้นทางด้านทักษะการป้องกันตัวที่สอนโดยผู้เชียวชาญ