วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณาจารย์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

            
                                       
                                       


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาอาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาอาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม