วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
คณาจารย์
> แนะนำหลักสูตร
> รายละเอียดหลักสูตร
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาอาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาอาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

นางสาวสมศรี  โชติการ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา