วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย | ENG
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

นางสาวสมศรี  โชติการ
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา