วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย | ENG
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาอาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


อาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

นางสาวสมศรี  โชติการ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา