วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
คณาจารย์
> แนะนำหลักสูตร
> รายละเอียดหลักสูตร
 
คณาจารย์ กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : ong007tsu@gmail.com 


อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

Email : vi2528@gmail.comอาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : j_isamon@hotmail.com  

อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : witjorn2509@hotmail.com   
อาจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : joy_boy2523@hotmail.com


อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : mitisang11@gmail.com