วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณาจารย์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร
 
คณาจารย์ กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
- อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารการและยุทธศาสตร์การพัฒนา 


โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

 Email : witjorn2509@hotmail.com   รองศาสตราจารย์พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์
 : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

 Email :
: pornchai.7313@gmail.com


  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

Email : ong007tsu@gmail.com อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

Email : vi2528@gmail.com


 


อาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร-
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

-รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
และกระบวนการยุติธรรมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

Email : j_isamon@hotmail.com


อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

Email : -


อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

Email : mitisang11@gmail.com


อาจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

Email : joy_boy2523@hotmail.com