วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
คณาจารย์
> แนะนำหลักสูตร
> รายละเอียดหลักสูตร
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก

บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ


นางสาวสมศรี  โชติการ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : somsri_umdc@hotmail.com


นางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : piyanut_aa@hotmail.comนางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : ple_pitsinee@hotmail.com


นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : goongnang.nootcharin@gmail.com
บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนย์ประสานงานและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ


นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-248-7553  
โทรสาร   : 
02-248-7553  ต่อ 222

Email : wee207@hotmail.com


นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-248-7553  
โทรสาร   : 
02-248-7553  ต่อ 222

Email : thitipong_a@hotmail.comนายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-248-7553  
โทรสาร   : 
02-248-7553  ต่อ 222

Email : week3@hotmail.com