วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก

 

บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ


รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : 


นางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : piyanut_aa@hotmail.comนางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : ple_pitsinee@hotmail.com


นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


Email : goongnang.nootcharin@gmail.com
บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนย์ประสานงานและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ


นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-248-7553  
โทรสาร   : 
02-248-7553  ต่อ 222

Email : wee207@hotmail.com


นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-248-7553  
โทรสาร   : 
02-248-7553  ต่อ 222

Email : thitipong_a@hotmail.comนายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-248-7553  
โทรสาร   : 
02-248-7553  ต่อ 222

Email : week3@hotmail.com