วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กลับหน้าหลัก


ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
 
    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
    รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
 
    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
     รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
     รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม
    สารวัฒฝ่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

      
รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
     ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


      อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร
      ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
      วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา      นางสาวสมศรี  โชติการ
      รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


        นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
        นักวิชาการ


 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 


      นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
      นักวิชาการ