วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
พรบ.กฏหมาย ข้อบังคับ/ประกาศต่าง ๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
การบริหารงบประมาณ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
การบริหารความเสียงและควบคุมภายใน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตร
 
กลับหน้าหลัก