วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
คณาจารย์
> แนะนำหลักสูตร
> รายละเอียดหลักสูตร
 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กลับหน้าหลัก


    ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
 
    
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
   
 


    รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
    รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
   
 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

     
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม
    สารวัฒฝ่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน 

 

      คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
    รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
     อาจารย์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

 

      คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     
      อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร

      ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
      วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

      อาจารย์วิทยา  ขาวขจร
      รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
 

     ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

        นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
          นักวิชาการ
 


      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

      นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
      นักวิชาการ