วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณาจารย์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร
 
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กลับหน้าหลัก

 


   ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
 

    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
   
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 


    รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
 

    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
    รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 

   

      คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

     รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

 

 

 


    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


    พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม
    สารวัตรฝ่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน


 

 


     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


      
รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
     ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
      คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

      อาจารย์อิศมนต์  จันทะโร

      ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
      วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 


      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา              
     
    
อาจารย์วิทยา  ขาวขจร
    หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      
 

 

 

 


         ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา        นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
        นักวิชาการ


 

 

 
       ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 


      นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
      นักวิชาการ