วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน กลับหน้าหลัก

0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
Basic English in Daily Life

3(3-0-6)

ฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการสื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with an emphasis on listening and speaking communication skills