วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลับหน้าหลัก

0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English

3(3-0-6)

หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life