วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า กลับหน้าหลัก

0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture

3(3-0-6)

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยฝึกการฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural context