วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน กลับหน้าหลัก

0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture

3(3-0-6)

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural context