วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ กลับหน้าหลัก

0000267

ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
Visual Art and Music Appreciation

2(2-0-4)

ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can be used to design and improve the quality of life