วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ กลับหน้าหลัก

1502111        ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ                           3(3-0-6)
                   Information System for Public Administration  

แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการบริหารองค์การ วิธีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐสมัยใหม่

Concepts of Information; elements of information system; information system and organizational administration; system analysis and design for an organization; decision making on information system for organizational administration; and information system for new public management