วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน กลับหน้าหลัก

1502121  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                      3(3-0-6) 
              Public Policy and Planning                    

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะกระบวนการระบุปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือก การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนและรูปแบบการวางแผนแบบต่าง ๆ นโยบายสาธารณะกับการกำหนดแผนการพัฒนาประเทศ

 Concepts of public policy; model for public policy analysis; public policy process: identifying problems, choice analysis, policy setting, policy implementation, and policy evaluation; relationship between policy and planning; and public policy and national development plan setting