วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
1502131 การบริหารทุนมนุษย์ กลับหน้าหลัก

1502131        การบริหารทุนมนุษย์                             3(3-0-6)
                   Human Capital Management

หลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานทุนมนุษย์ขององค์กร กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ แนวโน้มการบริหารทุนมนุษย์และการเพิ่มมูลค่าทุนมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

Principles and theories of human resource management (HRM) ; modern point of view towards HRM as human capital management; human capital management process; trends of human capital management and human capital’s value creation for empowering modern organizations; case studies of successful organizations in human resource management