วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือการศึกษา
ระบบเช็คเกรด
 
1502344 ยุติธรรมชุมชน กลับหน้าหลัก

1502344        ยุติธรรมชุมชน                                  3(2-2-5)
                    Community Justice

ความหมาย ความสำคัญและความเป็นมาของยุติธรรมชุมชน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมชุมชน รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม บทบาทภารกิจของยุติธรรมชุมชน ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จของยุติธรรมชุมชน และการนำยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย และลงชุมชนเพื่อศึกษากรณีศึกษา

Definitions, importance, background of community justice; concepts and theories of community justice; models and methods of community participation in justice; roles and duties of community justice; success factors of community justice; and community justice and restorative justice in practice for the Thai society