วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรการศึกษา
0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต
0000163 วิถีอาเซียน
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
0000268 การเมืองการปกครองไทย
1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ
1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1502131 การบริหารทุนมนุษย์
1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
1502142 กฎหมายเบื้องต้น
1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ
1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
1502241 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม
1502243 กฎหมายปกครอง
1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
1502252 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ
1502311 การบริหารงานตำรวจสมัยใหม่
1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม
1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1502314 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
1502321 อาชญากรรมพิเศษ
1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
1502331 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
1502341 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1502342 การสืบสวนสอบสวน
1502343 นิติวิทยาศาสตร์
1502344 ยุติธรรมชุมชน
1502345 การบริหารพื้นที่ความมั่นคง
1502346 กฎหมายอาญา 1
1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการปกครอง
1502351 สถิติประยุกต์สำหรับนักบริหาร
1502411 สัมมนาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
1502412 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงาน
1502413 การสื่อสารเพื่อสันติภาพ
1502414 สหกิจศึกษา
1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ
1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ
1502421 การพัฒนาที่ยั่งยืน
1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธีการใช้อาวุธ
1502432 นักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่
1502441 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ
1502442 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
1502443 เหยื่อวิทยา
1502444 กฎหมายอาญา 2
1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
1502446 กฎหมายลักษณะพยาน
1502447 การบริหารจัดการความขัดแย้ง
1502448 การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน
ระบบเ/ระบบงานบริการการศึกษา
 
ระบบเ/ระบบงานบริการการศึกษา กลับหน้าหลัก