วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
รายผลการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
►รายงานผลปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2560 - 2564
► รายงานผลโครงการบริการวิชาการ
 
►รายงานผลปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ กลับหน้าหลัก

 รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

รายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)

 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 

 รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

 รายงานการดำเนินตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

รายงานผลสถิติการบริการโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาส 1

สรุปและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาส 1

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานสรุปรายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565