วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
รายผลการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
►รายงานผลปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2560 - 2564
► รายงานผลโครงการบริการวิชาการ
 
►รายงานผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำไตรมาส)

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

 

รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำไตรมาส)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 รายเดือน

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

รายงานสรุปการเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565