วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
รายผลการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
►รายงานผลปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2560 - 2564
► รายงานผลโครงการบริการวิชาการ
 
►รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564

2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564

4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565

5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565