วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
รายผลการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
►รายงานผลปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
►รายงานผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.2560 - 2564
► รายงานผลโครงการบริการวิชาการ
 
► รายงานผลโครงการบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก