วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูลสำหรับบุคลากร
► ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
►ระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร
►ระบบการรายงาน(Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน
► แบบฟอร์มจองยานพาหนะวิทยาลัยฯ
► แบบฟอร์มจองห้องประชุมวิทยาลัยฯ
► แบบสอบถามความถึงพอใจในการให้บริการยานพาหนะ
► เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ 2563-2566 Edpex
► เเนวทางปฎิบัติการนำส่งเงินของบุคลากร ที่ได้รับจากหน่อยงานภายนอก 10%
 
► เเนวทางปฎิบัติการนำส่งเงินของบุคลากร ที่ได้รับจากหน่อยงานภายนอก 10% กลับหน้าหลัก