วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
โปรแกรมการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา (ภาคปกติ)
หลักสูตรการศึกษา (ภาคสมทบ)
 
หลักสูตรการศึกษา (ภาคปกติ) กลับหน้าหลัก

รายงานแผนการเรียน 2561 เป็นต้นไป ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

1/61

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

2/61

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนฤดูร้อน

 3/61

0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

 

0000111

ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา

3(3-0-6)

 

1502221

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

3(3-0-6)

0000162

สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต

3(3-0-6)

 

0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

 

1502131

การบริหารทุนมนุษย์

3(3-0-6)

0000268

การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

 

0000161

คุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

 

1502212

การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

3(3-0-6)

1502141

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

 

1502211

องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ

3(3-0-6)

 

 

 

 

1502142

กฎหมายเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

1502143

หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3(3-0-6)

 

 

 

 

1502121

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

3(3-0-6)

 

1502111

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ

3(3-0-6)

 

 

 

 

 

รวมหน่วยกิต

18

 

 

รวมหน่วยกิต

18

 

 

รวมหน่วยกิต

9

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

1/62 

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

2/62

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนฤดูร้อน

 3/62

0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)

 

0000262

ทักษิณศึกษา

3(2-2-5)

 

1502241

สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

3(2-2-5)

0000163

วิถีอาเซียน

3(3-0-6)

 

0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมาลายู

3(3-0-6)

 

1502347

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

3(3-0-6)

1502251

การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

3(3-0-6)

 

1502252

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ

3(3-0-6)

 

1502446

กฎหมายลักษณะพยาน

3(3-0-6)

1502243

กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

 

1502311

การบริหารงานตำรวจสมัยใหม่

3(3-0-6)

 

 

 

 

1502321

อาชญากรรมพิเศษ

3(3-0-6)

 

1502322

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

3(3-0-6)

 

 

 

 

1502242

จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม

3(3-0-6)

 

1502346

กฎหมายอาญา 1

3(3-0-6)

 

 

 

 

 

รวมหน่วยกิต

18

 

 

รวมหน่วยกิต

18

 

 

รวมหน่วยกิต

9

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

1/63 

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2

2/63

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนฤดูร้อน

 3/63

1502411

สัมมนาการบริหารงานตำรวจและ

3(2-2-5)

 

1502341

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6)

 

1502414

สหกิจศึกษา

6(0-18-0)

 

กระบวนการยุติธรรม

 

 

1502442

การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี

3(3-0-6)

 

 

 

 

1502342

การสืบสวนสอบสวน

3(3-0-6)

 

 

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

 

 

 

 

 

1502344

ยุติธรรมชุมชน

3(2-2-5)

 

1502441

กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

 

 

 

 

1502343

นิติวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

 

1502431

เทคนิคการป้องกันตัวและ

3(2-2-5)

 

 

 

 

152444

กฎหมายอาญา 2

3(3-0-6)

 

 

ยุทธวิธีการใช้อาวุธ

 

 

 

 

 

152445

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

3(3-0-6)

 

1502443

เหยื่อวิทยา

3(3-0-6)