TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ เเละตัวเเทนนิสิต ร่วมกันทำบุญ สำนักงานใหม่ อาคาร 18 ชั้น3 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ )
ระบบ WebEx Meeting บุคลาการวิทยาลัย
การรับรองคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ได้รับรางวัล
แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง และอาจารย์เสรี บุญรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
ประกาศวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรื่อง ทุนการศึกษานิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
โครงการ “ TSU First Step ต้อนรับเพื่อนใหม่หัวใจเทาฟ้า” นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ✅วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ตารางเรียน ตารางสอน เทอม 1/2564
ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กาหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกาหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค อาจารย์ประจำสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด การเบิกจ่ายเงินเดินทางราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำฯ รุ่นที่ 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4


หน้าที่ :