TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยการจัดการเพือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ น้องพี่ TSU-MDC ประจำปีการศึกษา 2560
สัมมนางานตำรวจและความมั่นคง โดยนิสิตวิทยาลัยฯ
โครงการ "ค่ายวิชาการ Little Police Cadet Camp สานฝันสู่เส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ "


หน้าที่ :