TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็ก”วันที่ 28-30 มกราคม 25
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็ก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566 – 2570) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564)” วันที่ 12-14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ทั้งที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และครองตำแหน่งอยู่เดิม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ”ระหว
โครงการอบรม “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง วิธีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น”ระ
โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ทั้งที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และครองตำแหน่งอยู่เดิม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ”ระหว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตา
โครงการอบรม “ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ที่ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนถิ่นแบบมืออาชีพ”ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี และการปิดบัญชีเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ e-laas” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโฆษะ อำเ


หน้าที่ :