TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองสงขลา
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 2 
ต้อนรับคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัย Myanmar Creative University (MCU) ประเทศพม่า
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3
โครงการอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Myanmar Creative University กับ Thaksin University
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 เมื่อวัีนที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ  การจัดเก็บเอกสาร  การทำลายเอกสารและเทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ”รุ่นที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 - 4 สิงหาค
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยการจัดการเพือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ น้องพี่ TSU-MDC ประจำปีการศึกษา 2560


หน้าที่ :