TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

สิทธิพิเศษ

กลุ่มข้าราชการตำรวจ
-เนื่องจากเป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค่าธรรมเนียมการเรียนจะถูกกว่ากลุ่มสายสามัญค่ะ

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ
-มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะด้านกับอาจารย์ที่เป็นข้าราชการตำรวจและอาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ
- หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมที่เตรียมความพร้อมสอดแทรก ระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ
- หลักสูตรเน้นการฝึกทักษะสากลให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารและใช้สอบแข่งขันได้ค่ะ
- หลักสูตรมีวิชาที่เน้นทางด้านทักษะการป้องกันตัวที่สอนโดยผู้เชียวชาญ

แสดงความคิดเห็น