TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

แจ้งการใช้กระดานสนทนาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

1. กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ และโปรดใช้วิจารณญาณในการป้อนข่าวสารและการอ่านข่าวสาร

2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

3. การร้องเรียน - ร้องทุกข์ ควรระบุชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้(หากไม่ระบุเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิในการตอบหรือไม่ตอบคำถามดังกล่าว)
หากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสามารถร้องเรียนได้ทางอีเมล์ tsu.umdc@tsu.ac.th

4. เพื่อเป็นการกระทำตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการดำเนืนการเก็บข้อมูลการจรจรคอมพิวเตอร์และมีหน้าที่มอบรายละเอียดการใช้งานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกรณีมีการร้องขอ

แสดงความคิดเห็น