TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

การสอบสัมภาษณ์

ทางคณะเน้นการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การสัมภาษณ์ดังนี้
กลุ่มข้าราชการตำรวจ
-เน้นประสบการณ์ทำงานและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ
-เน้นองค์ความรู้ ทักษะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และความรู้ทางด้านกระบวนการยุติธรรม

แสดงความคิดเห็น