กิจการความร่วมมือ

เครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้ทรัพยากรมนุษย์และความต้องการของประเทศ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศที่สำคัญ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), กระทรวงกลาโหม, MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY, โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี, G.BIKE COMPANY LIMITED (KOREA) ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
    
    เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
    ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล