ระบบ WebEx Meeting บุคลาการวิทยาลัย

 

ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการฯ                     
อาจารย์วิทยา  ขาวขจร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์       
รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์   
อาจารย์ ดร.พิเชษฐ  พิณทอง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์   
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง
อาจารย์เสรี บุญรัตน์     
อาจารย์ดนวัต สีพุธสุข    
อาจารย์อรอนงค์ อำภา    
นายกฤชณัท  พรหมเสนะ 
นายธิติพงษ์  เผ่าฟู       
นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช                     

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล