ระบบ WebEx Meeting บุคลาการวิทยาลัย

 

ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการฯ                     
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา    
อาจารย์วิทยา  ขาวขจร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์       
อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์ 
รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์   
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง
อาจารย์ เสรี บุญรัตน์     
นายกฤชณัท  พรหมเสนะ 
นายธิติพงษ์  เผ่าฟู       
นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช                     

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล