โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2554 ดังนี้
- กําหนดแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา
- พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
- พิจารณาในการออก ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย การจัดการเพื่อการพัฒนาเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
- พิจารณาเสนอให้คณาจารย์ประจําวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาดํารงตําแหน่ง ทางวิชาการเสนอต่อสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
- พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กําหนด
- จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา และให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว
- บริหารงานบุคคล งานจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
- บริหารการเงินและการพัสดุของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
- พิจารณาการให้พนักงาน/ลูกจ้างของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาพ้นสภาพ
- ให้คําปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนาแก่ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม หรือยุบเลิก หน่วยงานภายในวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัย
- เสนอรายงานประจําปีต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล