ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ


ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ว่าด้วย กองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2553
 ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2547
 ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
 ว่าด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2552
 ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551


ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560
เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย
เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561
ผังการจัดการข้อร้องเรียน


ระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2564
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต และการกีฬา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ. 2564
ขอกำหนดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหรือแบบ On Site (อบรมที่ศูนย์ สัมมนา)
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตำรา พ.ศ.2565
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนสำหรับการจัดการศึกษาถาคสมทบ พ.ศ.2565
เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
เรื่อง แนวปฎิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและการติดตามเร่งรัดการทำงานก่อสร้าง พ.ศ.2566
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตภายในวิทยาเขตพัทลุง พ.ศ.2566
เรื่อง ค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฎิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ. 2566
เรื่อง ค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฎิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ. 2566 (Infographic)  


ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรมุคคล
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2557
รื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ.2559
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

   
กรมบัญชีกลาง
 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล