คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติ

 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริการด้วยหัวใจ
 คู่มือการเตรียม การบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม
 คู่มือแนวปฏิบัติด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย แบบพิมพ์ ขนาดตราสัญลักษณ์ ผังการเดินของหนังสือภายใน ภายนอก
 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารการบรรยาย

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
 โครงการ "องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 งานบริการวิชาการ

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพื้นที่ ของบุคคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 การปฏิบัติงานด้านวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 คู่มือปฎิบัติงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 หลักเกฎฑ์การบริการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ

 คู่มือการรับบริการวิชาการ

 คู่มือการรับบริการวิชาการสำหรับนิสิตเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล