แบบฟอร์มจองห้องประชุมวิทยาลัยฯ

ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไท พลาซ่า 128/157 ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดห้องประชุม

- จำนวนที่นั่ง 13 ที่นั่ง
- ไมโครโฟนชุดประชุม 13 ชุด (ผู้เข้าร่วมประชุม 12 ชุด, ประธาน 1 ชุด)
- จอโทรทัศน์ 3 เครื่อง ด้านหน้าห้องประชุมขนาด 65 นิ้ว ด้านข้างขนาด 55 นิ้ว
- WIFI 5 G และ 2.4 G
- ปลั๊กไฟ 4 จุด
- ปลัํก Lan 1 จุด
- ระบบ Conference WebEx Meeting, Zoom, Google meeting, ETC.

>>แบบฟอร์มการจองห้องประชุม<<