แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานบริหารงานบุคคล

งานวิชาการ

 • แบบส่งค่าระดับขั้น
 • แบบฟอร์มขออนุญาตให้ค่าระดับขั้น I    
 • แบบฟอร์มขอส่งระดับขั้นช้ากว่ากำหนด    
 • แบบฟอร์มจัดทำสำเนาข้อสอบ    
 • แบบฟอร์มขอใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบ    

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานอื่นฯ

โครงการงบประมาณเงินรายได้

 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและเบิกงบประมาณ    
 • แบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้    
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานผลสรุปการดำเนินงานและรายจ่ายโครงการ    
 • แบบสรุปและประเมินผลโครงการงบประมาณเงินรายได้    

โครงการวิจัย

 • แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    
 • แบบฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนภายนอก    
 • แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์    เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล