ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 18302 อาคาร 18 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

………………………………………….

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

         1.1  เรื่อง แจ้งจากประธาน

           -

         1.2  เรื่อง แจ้งจากกรรมการ

           -

         1.3  เรื่อง แจ้งจากเลขานุการ

          1.3.1    คำสั่งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่0612/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายสนับสนุน

         1.3.2    ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ 2557

                                       

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

                               -

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง สืบเนื่อง 

                               -    

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง พิจารณา

         4.1 การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง นายกฤชณัทพรหมเสนะ พนักงานวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน

                       เอกสาร 1 แบบรายงานการบรรจุเป็นพนักงานประจำของพนักงานวิทยาลัย (สัญญาที่ 5)

                       เอกสาร 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                       เอกสาร 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                       เอกสาร 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                       เอกสาร 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                       เอกสาร 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                       เอกสาร 7 ผลสำเร็จของการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่

                       เอกสาร 8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดและการติดตาม ประเมินผล การจัดโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

                       เอกสาร 9 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  

                        -


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล