โครงสร้างวิทยาลัย

อำนาจและหน้าที่ โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป งานบริการวิชาการ งานพัสดุ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานบริการการศึกษาและวิชาการ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม งานพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ งานพัฒนากิจกรรมนิสิต งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา(EdPEx) งานประกันคุณภาพการศึกษา(AUN-QA) ฝ่ายวิชาการ ประธานสาขา สำงานวิทยาลัย โครงสร้างบริหาร อธิการบดี คณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มีอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2550ข้อ 6 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเท่าคณะ บัณฑิตวิทยาลัยสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2539 มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า"Management for Development College, Thaksin University" ข้อ 7 ให้วิทยาลัยมีฐานะเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่มีการบริหารงานเป็นอิสรจากระบบราชการแต่อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของมหาวิทยาลัย และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) จัดการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะสหวิทยาการหรือที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (2) จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ การบริหารจัดการและการศึกษาวิจัย ตลอดจนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน (3) การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อ 8 วิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กระทำการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่นี้ให้รวมถึง (1) รับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย รวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น (2) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย (3) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ (4) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยกำหนดทั้งนี้ อำนาจและหน้าที่ในวรรคแรก หากต้องกระทำฐานะที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามที่กำหนด ในข้อ 33ข้อ 9 การจัดแบ่งส่วนงานของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยและให้ทำเป็นประกาศคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประจำวิทยาลัย คณะกรรมการประจำวิทยาลัย สำงานวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประธานสาขา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล