โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ
NO Gift Policy
บริการให้เช่าห้องประชุม
โครงการบริการวิชาการ
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และกำหนดการลงทะเบียน
TCAS 67
เเนะนำการใช้โปรแกรม SPSS โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ(คำสั่งมอบอำนาจและภารกิจฯ 8 ฉบับ
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นิสิต ผู้รับบริการ ผู้จัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA
Q&A หลักสูตร
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ผ่านกำหนดให้เป็นสถานฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ และหลักสูตรผู้นำเที่ยว จากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ G.bike Company Limited
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตรและได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 16 ปี UMDC
ขอแสดงความยินดี นางสาววศินี เพชรรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ได้คะแนนสอบ TOEIC 415 คะแนน
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการคอรัปชัน เนื่องในวัน ต่อต้านคอรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day
No Gift Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล