วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2568 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ทำบุญสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
MOU บริษัท ไอเลิฟฟลาวเวอร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
Anniversary 17 ปี
เข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจและแนวทางการชันสูตรศพคดีและการจัดทําเอกสารทางคดี
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการ และการวิจัย เพื่อกิจการงานตำรวจระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นิสิตในการดำเนินงานด้านผู้ประกอบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการและไมซ์
โครงการค่ายวิชาการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการป้องกันตัวและการฝึกระเบียบวินัย การใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องตามระเบียบ เเละเรียนรู้ข้อกฎหมายการบังคับใช้อาวุธปืน ตามที่กฎหมายกำหนด
สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง
โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
พิธีรับมอบเสื้อฝึกโครงการฝึกอบรมยุทธวิธี การป้องกันตัวและการฝึกระเบียบวินัย
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับ​การประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ระดับ​หลักสูตร​
กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมชั้นปีที่ 3 เเละนิสิตภาคสมทบ รุ่น 18
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทา/เพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทา/เพิ่มเติม/ปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของโรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่
โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์บทบาททิศทางในการดาเนินนโยบาย อปท. รู้เท่าทันสถานการณ์ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล