แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม Powerpuff Girls
แสดงความยินดีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี
แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
ขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
แสดงความยินดีบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรรณา เพ็ชรแก้ว สอบ TOEIC ได้ 410 คะแนน
แสดงความยินดีบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอเเสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดี อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เเละ พันตำรวจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล