ขอแสดงความยินดี นางสาววศินี เพชรรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ได้คะแนนสอบ TOEIC 415 คะแนน